Rijndijk Aardgasvrij

Uit de werkgroep

Hoe is het om onderdeel uit te maken van de werkgroep?

De werkgroep is nu drie keer samengekomen. Tot nu toe bevalt dat goed. Het energieniveau in de groep is hoog en men voelt zich echt betrokken bij het onderwerp. Alle keren dat we zijn samengekomen liepen de sessies uit, omdat de mensen in de werkgroep ervan doordrongen zijn dat een keuze voor een ander verwarmingssysteem fundamenteel is. Het zal een keuze voor vele jaren zijn, dus het is niet iets om lichtzinnig over te doen.

Wat is jouw rol als werkgroepslid? 

Ik zie mijn rol tweeledig. Als werkgroepsleden moeten we ervoor zorgen dat onze wensen, eisen en zorgen voor een toekomstig energiesysteem worden meegenomen in de keuze en het standpunt van de gemeenteraad. Ook al is er in Politiek Den Haag besloten dat we van het aardgas af moeten, dat betekent niet dat we erop achteruit willen gaan. Betaalbaarheid en betrouwbaarheid van een nieuw warmtesysteem zijn essentieel voor ons als bewoners en huiseigenaren.

Daarnaast werk ik al vele jaren in de energiesector in verschillende rollen en bij verschillende partijen. Ik kan hierdoor goed  ‘factchecken’ en ervoor zorgen dat we de juiste informatie hebben en dat dit zo objectief mogelijk wordt gepresenteerd. Hierdoor hoop ik iedereen scherp te houden en te voorkomen dat we gaan ‘koker denken’ of dat zaken eenzijdig worden belicht.

Wat is er tot nu toe in de werkgroep besproken?

We hebben tot nu toe drie werkgroepsessies gehad:

1e sessie: Algemene introductie: Waarom moeten we van het gas af, wat is de relatie tot andere lopende initiatieven zoals de Regionale Energiestrategie en actualiteiten zoals de warmterotonde.

2e sessie: Kennismaking met de verschillende warmtetechnieken. Denk hierbij aan individuele technieken zoals een warmtepomp, zonneboiler of elektrische kachel, maar ook collectieve oplossingen zoals een warmtenet of hernieuwbaar gas (waterstof en/of biogas).

3e sessie: Verdieping in het woningbestand van Zoeterwoude Rijndijk. We keken naar de verschillende type woningen, bouwjaar en energielabels. Ook is gekeken naar gemiddelde inkomens per wijk als indicatie voor koopkracht als er investeringen nodig zouden zijn in de woning.

Wat vond je het meest spraakmakende onderwerp tot nu toe?

Er is niet zozeer één spraakmakend onderwerp. Tot nu toe hebben we veel gesproken over de verschillende warmtetechnieken, wat essentieel is om een basis in kennisniveau te hebben. Het gevaar is wel dat we nu te lang blijven hangen in de techniek, terwijl uiteindelijk het doel moet zijn dat onze belangen als bewoners voor de toekomst geborgd zijn – met de warmtetechniek die daar het beste bij past als resultaat. Belangrijk is om met elkaar te bepalen wat de eisen zijn aan het systeem, denk aan betrouwbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid.

Zijn er al keuzes gemaakt?

Op dit moment liggen alle opties nog op tafel. Dus dat wil zeggen een individuele oplossing waarbij iedereen zijn eigen keuze maakt (all electric, red.) of een collectieve oplossing via een warmtenet. Ook wordt nog onderzocht wat de potentie is van waterstof en/of biogas, zodat we het bestaande gasnetwerk zoveel mogelijk kunnen hergebruiken. De komende tijd wordt gebruikt om voor ieder van deze scenario’s uit te zoeken wat de impact is op kosten, betrouwbaarheid en duurzaamheid.  Ook is het denkbaar dat er een combinatie komt afhankelijk van je type woning en/of wijk. Essentieel is in ieder geval dat we op dit moment nog geen oplossingen uitsluiten zolang er nog veel onduidelijkheid is, bijvoorbeeld over de warmterotonde.

Wat is de belangrijkste boodschap voor nu vanuit de werkgroep naar inwoners?

Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat er in de werkgroep een goede vertegenwoordiging is van zeer kritische maar betrokken inwoners, daar ben ik zelf ook één van. De werkgroepsleden zijn vanuit alle wijken vertegenwoordigd. Ondanks verschillende berichtgeving in de media waarbij het lijkt alsof er al een keuze voor het warmtenet is gemaakt, staan alle opties op dit moment nog open en worden goed afgewogen.