Energie

Resultaat enquête zon en wind

In het Klimaatakkoord staan afspraken om onze CO2-uitstoot te verminderen. Gemeenten, provincies en waterschappen werken op regionaal niveau samen met burgers, bedrijven, maatschappelijke partijen en netbeheerders aan deze opgave. Alle regio’s – dertig in totaal – stellen een Regionale Energiestrategie (RES) op. In deze RES geeft elke regio aan welke bijdrage zij kan leveren aan het opwekken van duurzame elektriciteit uit zon en wind. Om de mening van de inwoners over de Energietransitie in de regio en in Zoeterwoude te horen heeft de gemeente Zoeterwoude eind 2020 een online vragenlijst uitgezet.

Vrijwel alle respondenten zijn het er mee eens dat CO2 uitstoot moet worden terug gedrongen

Dit om opwarming van de aarde tegen te gaan. Veel respondenten vinden het realiseren van duurzame energie – naast beperken van het energiegebruik – een goed idee. Wat opvalt is dat – naast oorzaken als industrie en gebruik van fossiele brandstof – ontbossing en ontgroening als belangrijke oorzaken worden genoemd voor de klimaatverandering. Consequent wordt ‘meer bossen en groen’ veel gekozen als oplossing.

93% van de respondenten heeft in de afgelopen jaren energiebesparende maatregelen genomen.

Meer dan 50% heeft zonnepanelen geplaatst. Daaruit kan worden opgemaakt dat de steekproef verre van representatief is voor de Zoeterwoudse bevolking. Van de Zoeterwoudse woningen heeft ca 14% zonnepanelen (onderzoek Vattenfall, 2020).

Een meerderheid van de respondenten geeft de voorkeur aan windmolens boven zonneparken op land

Van deze groep vindt 50% dat, indien nodig, windmolens gecombineerd kunnen worden met een kleine zonnepark. Over mogelijke locaties van windturbines zijn de meningen eensgezind: ver van de bebouwde kom, passend in het landschap (niet midden in het veenweidegebied), bij voorkeur in lijnopstelling langs grote wegen.

Van aardgas afgaan wordt nog niet door een meerderheid gedragen

Als de inwoners straks moeten overstappen naar een duurzaam alternatief voor aardgas dan vindt een zeer grote meerderheid de betaalbaarheid van het alternatief belangrijk. De meerderheid investeert bij voorkeur in zijn eigen woning om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

De zorgen over klimaatverandering worden breed gedeeld

Er is een flink draagvlak voor energiebesparende maatregelen en duurzame alternatieven voor fossiele energie. Daarbij hebben windturbines een (grote) voorkeur boven zonneparken. Windturbines wil men niet (midden) in het landelijk gebied en in de buurt van de bebouwde kom, maar bij voorkeur in lijnopstelling langs grote wegen. Bij het afstappen van aardgas en overgaan op alternatief, is de betaalbaarheid van zeer groot belang.