Energie

Oprichting Gebiedscoöperatie Zoeterwoude

Als actieve bewoners willen wij ook een steentje bijdragen aan de Energietransitie. Gezamenlijk kunnen wij zorgen voor de ontwikkeling van energiebesparende en duurzame oplossingen. Dit kan individueel, in de straat, in de wijk of in een gebied plaatsvinden. Bewoners kunnen dit niet alleen.

De overheid wil een participatiesamenleving, waarin bewoners ook verantwoordelijkheid nemen. Op steeds meer plekken in het land zie je burgerinitiatieven ontstaan. Meestal samen met gemeenten en ondernemers met als doel sociale en economische versterking van de buurt of regio. Conclusie is dat bewoners best bereid zijn zich in te zetten voor een zaak, die leidt tot een win-win situatie. Ook voor draagvlak bij inwoners is het verstandig om de Energietransitie van onderaf met bewoners vorm te geven. De gemeente Zoeterwoude heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan en betrekt bewoners op alle mogelijke manieren.

De Coöperatieve Samenleving

De Energietransitie vraagt om een andere manier van organiseren, dan wij tot nu toe gewend zijn. In de praktijk wordt nu een monopoliepositie rond energie ingenomen door marktpartijen (zoals energieleveranciers) en de overheid. In dit spel verdienen de marktpartijen aan diensten en producten en de overheid aan belasting. Bewoners (lees: consumenten) betalen alleen en hebben verder totaal geen invloed. Om bewoners in een gelijkwaardige positie te brengen is een nieuw speelveld nodig. In plaats van een tweedelige constructie (marktpartijen en overheid) moeten we naar een driedelige constructie (burgers, marktpartijen en overheid), waarbij iedere partij evenveel recht van spreken en handelen heeft.

Het onderstaande schema laat dit zien: van een speelveld met twee partijen waarbij geld centraal staat, willen we naar een speelveld met drie partijen waarbij welzijn en duurzaamheid centraal staan.

Gebiedscoöperatie

In een Gebiedscoöperatie werken inwoners, de gemeente, ondernemers, natuurbeheer, organisaties, maatschappelijke instellingen e.a. op vele terreinen samen. Het gezamenlijke doel is het gebied waarin ze werken te versterken door het maken van een gebiedsarrangement. Bij het nieuwe speelveld is burgerparticipatie het uitgangspunt. Hoe meer inwoners zich aanmelden, hoe sterker de positie van de Gebiedscoöperatie in het speelveld wordt. De Gebiedscoöperatie kan zich hierdoor ontwikkelen tot een organisatie, die maatschappelijk én economisch van belang is.

Brede duurzame doelstelling

De Gebiedscoöperatie kan oplossingen bieden voor lokale energie, maar ook oplossingen voor duurzaamheid in brede zin. Niet alleen woningen moeten verduurzamen, maar ook de land- en tuinbouw, de industrie, mobiliteit en bereikbaarheid, waterveiligheid en waterkwaliteit, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit, werkgelegenheid, gezondheid, circulaire economie, kwaliteit van natuur en landschap, toerisme en recreatie.

In het nieuwe speelveld kunnen bewoners voor al deze gebieden hun kwaliteiten inzetten en een rol van betekenis spelen. Een gebiedscoöperatie is anders dan andere instanties, omdat de aandacht niet alleen gericht is op één onderdeel, zoals energie, maar zich richt op meer gebieden die verduurzamen. Bovendien staat burgerparticipatie centraal als werkwijze bij de Gebiedscoöperatie.

Wat is de meerwaarde van een gebiedscoöperatie?

 • Gelijkwaardige partner t.o.v. andere marktpartijen
 • Samen met bewoners duurzaamheid bottom-up vormgeven (burgerparticipatie)
 • Brede aanpak duurzaamheid
 • Lusten en lasten inwoners in evenwicht brengen
 • Zoveel mogelijk inschakelen van lokale en regionale bedrijven
 • Aansluiten bij en versterken van de duurzaamheidsinzet van de gemeente Zoeterwoude
 • Deelname aan de regionale koepelcoöperatie Rijnland Energie voor grootschalige wind- en zonprojecten.
 • Intensieve samenwerking met Zon op Zoeterwoude, Zoeterwoude Duurzaam 2030 en de gemeente Zoeterwoude
 • Bijdrages leveren aan de Regionale Energie Strategie (RES) van de regio Holland-Rijnland.

Subsidie om te starten

Als initiatiefnemers hebben wij een aantal gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar van dit concept en andere gebiedscoöperaties, zoals Rivierenland/Bommelerwaard en Nieuwkoop.

Het plan voor een Gebiedscoöperatie is dit voorjaar voorgelegd aan de gemeente Zoeterwoude in aansluiting op het participatiebeleid. De gemeente geeft subsidie om de Gebiedscoöperatie op te starten.

Vervolg na de oprichting van de Gebiedscoöperatie

Als de Gebiedscoöperatie Zoeterwoude is opgericht zullen we actief inwoners van Zoeterwoude vragen om coöperatief mee te doen door lidmaatschap, meedenken, meepraten, financieel bij te dragen of te participeren in diverse activiteiten op het gebied van:

 • grootschalige zon- en windprojecten
 • warmtenet (project Rijndijk Van Gas Los)
 • elektrisch vervoer
 • (kringloop-) landbouw voor lokaal voedsel.

Heb je vragen, wil je meedoen?

Contact met de initiatiefnemers van de Gebiedscoöperatie:  Jos Atteveld, M: 06-21486127

E: GCZoeterwoude@outlook.com